متخصص ارتودنسی و ارتوپدیک فک ، دهان و دندان
  
  

مرتب کردن دندان های بی نظم

ارتودنسی یکی از مهم ترین رشته های تخصصی دندانپزشکی است که بیشتر به مرتب کردن دندان های بی نظم می پردازد. نامرتبی دندان ها ممکن است بر اثر موقعیت نامتوازن دو فک یا بی نظمی در موقعیت خود… ادامه مطلب